About

JMS Faperta UNIPA memiliki 3 buah Jurnal yaitu:

1. Jurnal Agrotek

2. Jurnal Sosio Agri Papua

3. Jurnal Sosekta